Inženýrská činnost

Klientům zajišťujeme podle jejich potřeb komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu inženýringu


 • Zajištění vypracování a koordinace kompletní projektové dokumentace
 • Projednání projektové dokumentace (stupeň ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení) s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci inženýrských sítí (IS), vlastníky stavbou dotčených či sousedních nemovitostí apod. a zajištění vydání jejich souhlasných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí
 • Zajištění územně plánovací informace, včetně podmínek a regulativ Územního plánu města (obce)
 • Zajištění posudků a průzkumů (např. Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum, Radonový průzkum, Průkaz energetické náročnosti stavby, Pedologický průzkum, Dendrologický průzkum)
 • Zajištění vynětí ze zemědělského a lesního půdního fondu (ZPF a LPF)
 • Zajištění smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn), Smluv ve věcech zřízení věcného břemene při umístění IS do pozemku, Smluv o právu provedení stavby
 • Zajištění rozhodnutí o napojení pozemku na komunikaci (včetně projektové dokumentace rozhledových poměrů a souhlasem místního Dopravního Inspektorátu)
 • Zajištění vydání Územního rozhodnutí, Stavebního povolení či ostatních povolení (např. Ohlášení stavby, Územní souhlas, Změna stavby před jejím dokončením, Rozhodnutí o odstranění stavby, Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, Povolení zvláštního užívání stavby)
 • Zajištění vydání Kolaudačního souhlasu stavby, Zkušebního provozu stavby a Předčasného užívání stavby, včetně projednání s DOSS
 • Zajištění (podání) Návrhu na vklad do katastru nemovitostí a ostatní (Zápis, Záznam)
 • Zajištění Geodetického zaměření stavby a vypracování Geometrického plánu geodetem
 • Zajištění podání žádosti o změnu Územního plánu města/obce nebo Územně plánovacího podkladu (Územní studie)

Činnosti technického dozoru investora

 • seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci staveb, zejména s ZPD, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem;
 • průběžné informování o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
 • organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování protokolárního zápisu;
 • kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby po celou dobu provádění stavby;
 • sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
 • projednávání a spolupráce ohledně dodatků Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby a změn projektu, které nezvyšují náklady na stavbu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;
 • cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
 • informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;
 • pořizování fotodokumentace průběžného provádění stavby
 • kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
 • sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty a s celkovým rozpočtem stavby;
 • kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
 • ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
 • bezvýhradné dodržování postupů dle ZPD, ve výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat;
 • technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními platnými právními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
 • řešení všech připomínek ke kvalitě prováděné stavby od stanovených zadavatele uvedených ve smlouvě o dílo
 • technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
 • spolupráce s projektanty;
 • projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska projektantů
 • kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
 • kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací.
 • kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
 • příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
 • organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad
  a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 • vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
 • příprava a zpracování případných změnových listů.
 • projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek, účast při jejich provádění a vyhodnocení;
 • kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.);
 • účast na zaměření skutečného provedení stavby;
 • kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;
 • kontrola vyklizení staveniště;
 • spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů pokud je jich potřeba, za tyto zprávy však nese odpovědnost zhotovitel, nikoli TDI
 • účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby;
 • výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu činnosti TDI, které budou třeba  k řádnému plnění TDI na této stavbě;
 • řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů nebo od stanovených zástupců investora
 • spolupráce při řešení vad a nedodělků a jejich řešení v rámci reklamace dle příslušných platných právních předpisů s uzavřených smluv